Personvernerklæring
Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan Tømrermestrene Bogen og Mathisen AS
(heretter «Bogen og Mathisen») samler inn og bruker personopplysninger i vår virksomhet.

Bogen og Mathisen, ved daglig leder Rune Bogen, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av
personopplysninger. I vår virksomhet behandler vi personopplysninger i liten grad og personopplysningene
vi behandler er normalt kontaktopplysninger om personer hos våre kunder og leverandører.
I tillegg til personopplysninger om våre ansatte. Personopplysningene vi behandler mottar vi som regel
skriftlig, muntlig, per telefon eller e-post.

Nettbasert behandling av personopplysninger på www.bogenogmathisen.no  
Bogen og Mathisen bruker ikke informa sjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside, ei heller benytter vi oss
for tiden av kontaktskjema. Vi henter derfor ikke inn personopplysninger via besøk på vår nettside.

E-post og telefon
Bogen og Mathisen benytter e-post og telefon som en del av vårt daglige arbeid som ledd i kommunikasjon
med kunder, potensielle kunder, ansatte og leverandører. Ved bruk av e-post vil vi kunne behandle
personopplysninger. Det samme gjelder ved telefonsamtaler, hvor sentrale opplysninger kan bli journalført.
Dette er opplysninger vi gjerne trenger for å oppfylle en forpliktelse overfor den registrerte, hvor det rettslige grunnlaget for behandling
enten er etter samtykke eller som ledd i oppfyllelse av avtale.

Våre leverandører
Vi benytter oss av eksterne programmer og tjenesteleverandører for føring av regnskap, lønnskjøring, drift og sikkerhet.  

Våre leverandører vil som ledd i oppfyllelse av avtalen med oss kunne behandle personopplysninger på våre vegne, men da i samsvar
med våre instrukser og inngått databehandleravtaler.

Bogen og Mathisen utleverer ikke opplysningene til andre, med mindre hjemmel i lov pålegger oss utlevering av opplysninger.

Lagring og sikring av personopplysninger
Vi lagrer personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og regnskapslovgivning, samt at vi gjennomfører til enhver tid
nødvendige tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet og sikkerhet for personopplysningene. Vi lagrer opplysningene
på egen server og IT tjeneste- leverandører som vi har inngått databehandleravtale med.

Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet.
Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse (grunndata) og annen relevant informasjon som
fremgår av henvendelsen. I forbindelse med inngåelse av kontrakter lagrer vi også opplysninger
som fødselsnummer, adresse, telefonnummer
Hjem